Kategorier
Ikke-kategoriseret

PRESSEMEDDELELSE

DANVA må stille sikkerhed overfor landmændene
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA sætter i en pressemeddelelse ”Beskyttelse af drikkevandet kræver øjeblikkelig handling” d. 16.11.21 fokus på implementeringen af de såkaldte Boringsnære Beskyttelsesmråder (BNBO). Carl-Emil Larsen undlader at forklare, hvorfor kompensationen for landmændenes mistede dyrkningsret “samlet set” skulle blive ringere efter 2022. Det er reelt en trussel om et forhold, der strider mod forvaltningsrettens ligebehandlingskrav. Kun den, som mødes med tvang kan påberåbe sig ligebehandling med den, som har solgt frivilligt. Ikke omvendt. Det er et upræcist postulat, at frivilligt salg nu og her “samlet set” skulle være bedre end ekspropriation i 2023. Desuden risikerer den enkelte landmand, at en lukrativ løsning strider mod EU’s statsstøtteregler. Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG) kræver, at DANVA stiller sikkerhed for eventuelt EU-tilbagebetalingskrav. Vil Carl-Emil Larsen ikke det, må han stikke piben ind. Enten-eller. Udgangspunktet er skattepligt ved salg. FFBG og vores advokat kender ingen dispensationer meddelt af dertil kompetente organer.

Vi er enige i, at beskyttelse af drikkevandet kræver handling. Men fagligt er der intet belæg for, at forbud mod godkendte, biologisk omsættelige pesticider på landbrugets marker gør nogen forskel for drikkevandet. De seneste 20 år er ikke én eneste drikkevandsboring i Danmark sløjfet som følge af landbrugets dyrkningsflade (Fig 1. Kilde: GEUS). Alle pesticider til brug i landbruget skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet. Det er et ufravigeligt krav, at moderne pesticider er biologisk omsat inden de forlader rodzonen. Den ensidige fokusering på landbrugets dyrkningsflade er et farligt vildspor, da det fjerner fokus på de reelle årsager til kemiske stoffer i grundvandet fra titusindvis af sivende losse- og fyldpladser, nedgravet kemikalieaffald, jernbaner, veje, træbeskyttelse, brandskum, overløb og andre punktkilder.

Sådanne forureninger har vi titusindvis af i Danmark, men myndighederne gør intet ved problemet (se fig. med DTU-kort). I stedet går man ensidigt efter landbrugets dyrkningsflade med BNBO og såkaldte ”grundvandsparker”. Hvorfor? Måske er ingen stemmer i at rydde op i fortidens synder. Måske er det uoverskueligt at rense op, og hvem skal betale – kommunen, regionen eller staten? Billedet af landmanden der kører på marken med sin sprøjte simpelthen blevet synonym på kemiske stoffer i grundvandet anført af Danmarks Naturfredningsforening, DANVA, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og medierne. Er der noget at sige til, at befolkningen efter 25-30 års hjernevask tror, det er landmanden som forurener grundvandet.

Det er lige nøjagtig den dyrkning dansk landbrug har præsteret de sidste 100 år, der gør at det er på landet og ikke under byerne, at den danske befolkning kan hente rent drikkevand. Den manglende påpasselighed bybefolkningen har udvist over for grundvandet under og omkring byerne har ikke givet rent drikkevand.

Figur 1
Kilde: Sløjfnings-rapporterne er minutiøst analyseret af Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse og LandboSyd via aktindsigt i data leveret af GEUS i forbindelse med Miljøministerens svar i Folketinget (MOF45-21.11.2019)
Resultatet er som vist i figuren, at anvendelse af pesticider på dyrkningsfladen ikke er skyld i én eneste sløjfet drikkevandsboring.
FIGUR 3.2
FORDELING AF KORTLAGTE FYLD- OG LOSSEPLADSER, DER ER REGISTRERET I REGIONERNES DATABASER PR. DECEMBER 2012
DTU har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om lossepladsers påvirkning af overfladevand – Miljøprojekt nr. 1604, 2014.
Under kapiteloverskriften ”Antal potentielle lossepladser, der kan udgøre risiko over for overfladevand” er vist dette kort.

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 18.11.2021 https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden
Tel. 30 65 04 21
e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef Bente Andersen
Tel. 40 22 96 11
e-mail: bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.